DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Đề thi Hóa giữa kì 2 lớp 11 giúp cho quý thầy cô và các em ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 có đáp án kèm theo các em sẽ dễ dàng so sánh với kết quả của mình. Hãy cùng tôi tham khảo các đề thi dưới đây

(Đề số 4)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Công thức chung của ankađien là

A. CnH2n-2 (n ≥ 2)                           B. CnH2n (n ≥ 2)

C. CnH2n-2 (n ≥ 3)                           D. CnH2n (n ≥ 3)

Câu 2: Các nhận xét nào dưới đây là sai?

A. Tất cả các ankan đều có công thức phân tử là CnH2n + 2.

B. Tất cả các chất có cùng công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử. 

D. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan.

Câu 3: Chọn tên gọi đúng nhất của hiđrocacbon sau:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề)

A. 2,2,4-trimetyl hexan                  B. 2,2,4 trimetylhexan

C. 2, 2, 4trimetylhexan                  D. 2, 2, 4-trimetylhexan

Câu 4: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp?

A. 3.                   B. 4.                   C. 2.                   D. 5.

Câu 5: Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H2O và 7,728 lít CO2 (đktc). Giá trị của m và số tổng số mol của A, B là

A. 4,59 và 0,04.                            B. 9,18 và 0,08.

C. 4,59 và 0,08.                             D. 9,14 và 0,04

Câu 6: Trong phân tử axetilen liên kết ba giữa 2 cacbon gồm:

A. 1 liên kết pi (π) và 2 liên kết xích ma (σ).         

B. 2 liên kết pi (π) và 1 liên kết xích ma (σ).

C. 3 liên kết pi (π).                                                

D. 3 liên kết xích ma (σ).

Câu 7: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân.                            B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.                             D. 6 đồng phân

Câu 8: Cho sơ đồ sau: axetilen Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề) vinyl clorua Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề)  PVC. Tính thể tích axetilen (đktc) cần lấy để điều chế 1,2 tấn PVC, biết hiệu suất phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp lần lượt là 80% và 62,5%.

A. 860,16m3                                  B. 537,6 m3

C. 1075,2 m3                                 D. 430,08,4 m3

Câu 9: Các ankin có đồng phân vị trí liên kết ba khi số cacbon trong phân tử lớn hơn hoặc bằn                                                     

A. 2.                   B. 3.                   C. 4.                   D. 5.

Câu 10: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là:

A. 45,40 kg                                   B. 70,94 kg

C. 18,40 kg                                   D. 56,75 kg

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 g hỗn hợp 2 ankan X, Y ở thể khí sinh ra 13,44 lít CO2 (đktc), biết thể tích 2 ankan trong hỗn hợp bằng nhau. X, Y có công thức phân tử là

A. C2H6 và C4H10                          B. C2H6 và C3H8

C. CH4 và C4H10                            D. Kết quả khác

Câu 12: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                  B. CH3-CH=CH-CH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                 D. CH3-CH=CBr-CH3.

Câu 13: Hợp chất Y sau đây có thể tạo đ­ược bao nhiêu dẫn xuất monohalogen?

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề)

A. 2                    B. 3                    C. 4                    D. 5

Câu 14: Khi tiến hành crackinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A thu được x gam CO2 và y gam H2O. Giá trị của x và y tương ứng là

A. 176 và 180.                              B. 44 và 18.

C. 44 và 72.                                   D. 176 và 90.

Câu 15: Cho ankađien X tác dụng với HBr trong điều kiện thích hợp thì thu được dẫn xuất Y trong đó brom chiếm 69,56% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của X có thể là

A. C6H10             B. C5H8              C. C4H6              D. C3H4

Câu 16: Cho hợp chất sau: CH3­­­-CºC-CH(CH3)-CH3. Tên gọi của hợp chất theo danh pháp IUPAC là

A. 2-metylpent-3-in.

B. 2-metylpent-3-in.                      

C. 4-metylpent-2-in.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 17: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen                            B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua                          D. benzylbromua

Câu 18: Đốt cháy hết một hiđrocacbon A thu được hỗn hợp X gồm CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) thu được 90 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm đi 39,6 gam. A là

A. C3H6                       B. C4H10                      C. C6H8                        D. C4H6

Câu 19: Trùng hợp chất nào sau đây được polietilen?

A. CH3-CH3.                                 B. CH2 = CH2.

C. CH3 – CH = CH2.                      D. C2H2.

Câu 20: Cho các chất (1) H2/Ni, t°; (2) dung dịch Br2; (3) dung dịch AgNO3 /NH3; (4) dung dịch KMnO4. Số chất etilen phản ứng được là

A. 1.                   B. 2.                   C. 3.                   D. 4. 

Câu 21: Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

A. CnH2n+2                                     B. CnH2n-2

C. CnH2n-4                                      D. CnH2n-6

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một anken X thu được 0,3 mol khí CO2. Công thức phân tử X là

A. C4H8              B. C2H4              C. C3H6              D. C3H4

Câu 23: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)?

A. 4.                   B. 2.                   C. 1.                   D. 3. 

Câu 24: Công thức phân tử của toluen là

A. C6H6              B. C7H8              C. C8H8              D. C8H10

Câu 25: Hidrocacbon nào sau đây khi đốt cháy tạo ra CO2 và H2O có số mol bằng nhau?

A. C4H6.             B. C2H2.             C. C3H6.             D. C4H10.

Câu 26: Biết 8,1 gam hỗn hợp khí X gồm: CH3–CH2–C≡CH và CH3–C≡C–CH3 có thể làm mất màu vừa đủ m gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là :

A. 16 gam.          B. 32 gam.          C. 48 gam.          D. 54 gam.

Câu 27: Có bao nhiêu công thức cấu tạo anken ứng với công thức phân tử C4H8?

A. 2.                   B. 5.                   C. 4.                   D. 3.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C3H4.             B. C2H2.             C. C4H6.             D. C5H8

Câu 29: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức C8H10 là

A. 4                    B. 2                    C. 3                    D. 5

Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C3H6 có tỷ khối so với H2 là 9. Hỗn hợp X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 11,25. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là

A. 90%               B. 80%               C. 50%               D. 60%

(Đề số 5)

(Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137)

Câu 1: Chất có công thức cấu tạo sau có tên là

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề)

A. 2,2-đimetylpentan

B. 2,3-đimetylpentan

C. 2,2,3-trimetylpentan                  

D. 2,2,3-trimetylbutan

Câu 2: Nhận xét nào đúng khi nói về tính tan của etan trong nước?

A. Không tan                                B. Tan ít

C. Tan                                            D. Tan nhiều

Câu 3: Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A.C6H6Cl2                                     B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl                                     D. C6H6Cl4

Câu 4: Đốt cháy một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 22 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Dãy đồng đẳng, công thức phân tử và số mol của A, M là:

A. ankin; 0,1 mol C2H2 và 0,1 mol C3H4.

B. anken; 0,2 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6.

C. anken; 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8.

D. ankin; 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol C4H6

Câu 5:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankađien kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì thu được 28,6 gam CO2 và 9,18 gam nước. Vậy công thức của 2 ankađien là

A. C6H10 và C7H12                         B. C5H8 và C6H10

C. C4H6 và C5H8                            D. C3H4 và C4H6

Câu 6: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

A. benzen           B. toluen            C. 3 propan        D. metan

Câu 7: Liên kết hoá học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết ion                              B. Liên kết cho nhận

C. Liên kết hiđro                           D. Liên kết cộng hoá trị

Câu 8: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2; 0,15 mol C2H4; 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác 1 thời gian được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y được số gam CO2 và H2O lần lượt là

A. 3,96 và 3,35.                            B. 39,6 và 11,6.

C. 39,6 và 46,8.                             D. 39,6 và 23,4.

Câu 9: Hiđrocacbon X có công thức phân tử là C6H12, biết X không làm mất màu dung dịch brom, còn khi tác dụng với brom tạo được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên của X là

A. 1,2-đimetylxiclobutan.              B. metylpentan

C. 1,3-đimetylxiclobutan.              D. xiclohexan.

Câu 10: Khi điều chế axetilen bằng phương pháp nhiệt phân metan được hỗn hợp A gồm axetilen, hiđro, metan. Biết tỉ khối của A so với hiđro là 5. Vậy hiệu suất chuyển hóa metan thành axetilen là

A. 60%.              B. 70%.              C. 80%               D. 90%.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A.C6H6               B. C7H8              C. C8H8              D. C8H10

Câu 12: Đốt cháy hòan toàn một hidrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 ( đktc) và 7,2 g H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H6                                         B. C3H8

C. C4H10                                        D. Không xác định

Câu 13: Khi crackinh hoàn toàn 1 mol ankan X thu được 3 mol hỗn hợp Y, tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.                    B. C3H8.                      C. C4H10.                    D. C5H12.

Câu 14: Cho các chất sau:

(1) 2-metylbuta-1,3-đien;                    (2) 2-metylpenta-1,3-đien;

(3) 2,4-đimetylpenta-1,3-đien;            (4) pentan-1,3-đien;

(5) 1-clobuta-1,3-đien.

Những chất có đồng phân hình học là

A. (1), (3), (5)                                B. (2), (4), (5)

C. (2), (3), (4)                                D. (1), (2), (4)

Câu 15: Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Khối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

A. 45,40 kg                                   B. 70,94 kg

C. 18,40 kg                                   D. 56,75 kg

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ankan đồng đẳng ở thể khí cần hết 3,584 gam O2 thu được 4,576 gam hỗn hợp COvà H2O. Vậy X không thể là

A. CH4 và C3H8                             B. C2Hvà C4H10.

C. C3Hvà C4H10                           D. CHvà C4H10.

Câu 17: Công thức tổng quát của anken là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1)                          B. C2H2n (n ≥ 2)

C. CnH2n – 2 (n ≥ 2)                         D. CnH2n-6 (n ≥ 6)

Câu 18: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người ta dùng thuốc thử sau đây?

A. Dung dịch hỗn hợp KMnO4 + H2SO4.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Dung dịch Br2.

D. Cả A, B, C.

Câu 19: Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1:1), thu được sản phẩm hữu cơ là

A. o-bromtoluen                            B. m-bromtoluen.

C. phenylbromua                          D. benzylbromua

Câu 20: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. metan            B. hiđro              C. benzen           D. etilen

Câu 21: Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử là C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa?  

A. 3.                   B. 2.                   C. 4.                   D. 1. 

Câu 22: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH3CH2CH2CH3                      B. CH3CH2CH = CH2.

C. CH3CH = CHCH3                     D. CH3C ≡ CH

Câu 23: Cho phản ứng: C2H2 + H2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 năm 2022 có ma trận (8 đề)  A. A là chất nào dưới đây?  

A. CH2=CHOH.                            B. CH3CHO.

C. CH3COOH.                              D. C2H5OH. 

Câu 24: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là

A. 3.                   B. 2.                   C. 5.                   D. 4.

Câu 25: But-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là

A. 1-clobuten                                B. 1-clobuten

C. 1-clobutan                                D. 2-clobutan

Câu 26: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hổn hợp qua:

A. khí hiđro có Ni, to.        

B. dung dịch brom.          

C. dung dịch AgNO3/NH3.

D. khí hiđro clorua.

Câu 27: Hiđro hóa hoàn toàn isopren, thu được

A. pentan                                      B. isobutan

C. isopentan                                  D. neopentan

Câu 28: Để chuyển hoá ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác:

A. Ni, to.                                        B. Mn, to.

C. Pd/ PbCO3, to.                           D. Fe, to

Câu 29: Dẫn từ từ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propilen vào dung dịch brom, dung dịch brom bị nhạt màu, và không có khí thoát ra. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của khí etilen trong hỗn hợp X là

A. 50,00%                                     B. 66,67% 

C. 57,14%                                     D. 28,57%

Câu 30: Ankađien là đồng phân cấu tạo của

A. ankan.                                      B. anken

C. ankin.                                       D. xicloankan

👉 Đề thi giữa học kì 2 năm 2021 môn Hóa 11. Để có kết quả cao hơn trong học tập, dưới đây tôi giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Toán lớp 11, Trắc nghiệm Vật Lý 11, Trắc nghiệm Ngữ văn 11.

➤ Xem thêm: Đề thi Hóa học trắc nghiệm kì 2 lớp 11 - Đề số 3

Xem thêm: Mầm mống hay mầm móng là gì