DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp
Group Facebook: Tài Liệu Học Tập - Decuong Fanpage: Decuong

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: webpage, punctuation.

- Structures: The present simple and adverb of frequency

- Verb (study, have, do, play) + Noun

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Project

Your dream school - Trường mơ ước của em

Work in groups - Làm việc theo nhóm

1. Design your dream school. What does it look like? Thiết kế ngôi trường mơ ước. Nó trông như thế nào?

Is it...

- in a different town or country?

- a boarding school?

- a boys'/ girls'school?

Does it have...

- a swimming pool?

- video game rooms?

- a greenhouse or a farm?

Hướng dẫn dịch:

Nó nằm ở:

- một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?

- là trường nội trú?

- là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có:

- hồ bơi?

- phòng trò chơi không?

- nhà kính hay nông trại không?

2. Draw a picture of your dream school. Vẽ một bức tranh về ngôi trường mơ ước của em.

3. Present it to the class. Thuyết trình về nó trên lớp.

Gợi ý 1:

I am Ngoc Lan and I am from Ha Noi. My dream school is Ngoi Sao secondary school. It’s located in Thanh Xuan street, Ha Noi. It’s large and modern. It has many different rooms such as: computer room, music room, art room, laboratory. The classroom’s very big with modern furniture. There is a big schoolyard in the middle of school. There are many types of sports which we can play there. It has a swimming pool. I can learn how to swim by our teachers. It also has a canteen with many kinds of food and drink. 

Hướng dẫn dịch

Tôi là Ngọc Lan và tôi đến từ Hà Nội. Ngôi trường mơ ước của em là trường THCS Ngôi Sao. Nó nằm ở đường Thanh Xuân, Hà Nội. Nó lớn và hiện đại. Nó có nhiều phòng khác nhau như: phòng máy tính, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng thí nghiệm. Phòng học rất lớn với đồ nội thất hiện đại. Có một sân trường lớn ở giữa trường. Có rất nhiều loại thể thao mà chúng ta có thể chơi ở đó. Nó có một hồ bơi. Tôi có thể học bơi bởi các giáo viên của chúng tôi. Nó cũng có một căng tin với nhiều loại đồ ăn thức uống.

Gợi ý 2

This is the picture of my dream school. It’s an international school in my hometown. It’s very large with over 40 classrooms. It has a big playground with many games to play and a lot of trees with benches under them for students to sit on and relax. It also has a farm for biology lessons and a swimming pool for students to learn how to swim. It also has three computer rooms and two big libraries. Here, students can learn their favourite subjects and join many interesting clubs after school.

GG dịch:

Đây là bức tranh về ngôi trường mơ ước của tôi. Đó là một trường quốc tế tại quê hương của tôi. Nó rất lớn với hơn 40 phòng học. Nó có một sân chơi lớn với nhiều trò chơi để chơi và nhiều cây xanh với những chiếc ghế dài bên dưới cho học sinh ngồi và nghỉ ngơi. Nó cũng có một trang trại cho các giờ sinh học và một hồ bơi cho học sinh học bơi. Trường tôi cũng có ba phòng máy tính và 2 thư viện sách to. Tại đây, học sinh có thể học những môn học yêu thích và tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị sau giờ học.

Decuong.vn