DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp
Group Facebook: Tài Liệu Học Tập - Decuong Fanpage: Decuong

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: webpage, punctuation.

- Structures: The present simple and adverb or frequency

- Verb (study, have, do, play) + Noun

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Looking back

Vocabulary Từ vựng

1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps. Nhìn các bức tranh. Viết từ đúng vào chỗ trống.

Đáp án

1 - uniform

2 - pencil sharpener

3 - notebook

4 - compass

5 - calculator

6 - ruler

Hướng dẫn dịch

1 - Đồng phục mới của chúng tôi rất đẹp.

2 - Tôi có một cái gọt bút chì màu đỏ.

3 - Đây là sổ ghi chép của tôi để viết các từ tiếng Anh.

4 - Chúng tôi thường sử dụng com-pa trong một lớp học toán.

5 - Bạn có thể cho tôi mượn máy tính của bạn trong một chút không?

6 - Cây thước mới của tôi ngắn.

2. Match the words in A with the words /phrases in B. Nối các từ ở cột A với các từ/ cụm từ ở cột B.

Đáp án

1 - e; 2 - d; 3 - b; 4 - a; 5 - c; 

Hướng dẫn dịch

1 - study new words - Học từ mới

2 - do exercise - Làm bài tập

3 - play the piano - chơi đàn pi-a-no

4 - have lunch - ăn trưa

5 - wear a uniform - mặc đồng phục

Grammar

3. Complete the sentences with the present simple. Hoàn thành câu với thì hiện tại đơn.

Đáp án

1 - comes

2 - don't

3 - walks

4 - do

5 - teaches

Hướng dẫn dịch

1 -  Anh ấy đến từ Đà Nẵng.

2 - Bạn có học tiếng Nga không? - Không, tôi không.

3 - Cô ấy luôn đi bộ đến trường với bạn bè của cô ấy.

4 - Tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học.

5 - Thầy Nam dạy lịch sử ở trường tôi.

4. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Hoàn thành văn bản với dạng đúng từ động từ trong ngoặc.

Hướng dẫn dịch

1 - is

2 - has

3 - walks

4 - study

5 - likes

Hướng dẫn dịch

Hoàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm làng. Nhà bạn ấy gần trường học mới. Hàng ngày, bạn ấy ăn sáng lúc 6 giờ, sau đó đi bộ đến trường với các bạn. Hoàng và các bạn cùng học lớp 6 Trường An Sơn. Hoàng thích ngôi trường mới của mình.

5. Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence. Đặt trạng từ trong ngoặc vào vị trí đúng trong mỗi câu.

Hướng dẫn dịch

1 -  I always remember to do my homework.

2 -  Nick usually gets good marks in the exams.

3 - We do not often see a rabbit in town.

4 - I rarely read in bed at night.

5 - Do you sometimes sing in the shower?

Hướng dẫn dịch

1 - Tôi luôn nhớ làm bài tập về nhà.

2 - Nick thường đạt điểm cao trong các kỳ thi.

3 - Chúng tôi không thường thấy một con thỏ trong thị trấn.

4 - Tôi hiếm khi đọc trên giường vào ban đêm.

5 - Bạn có thỉnh thoảng hát trong lúc tắm không?

Decuong.vn