DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp
Group Facebook: Tài Liệu Học Tập - Decuong Fanpage: Decuong

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- talk about continents, countries, cities and landmarks.

2. Objectives:

- Topic: cities of the world

- Vocabulary: names of some continents, countries, cities and landmarks in English.

- Grammar: The present perfect tense

II. Soạn giải Getting started tiếng Anh Unit 9 lớp 6 Cities of the world

What nice photos!

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

Mai: Tom, are these photos from your holidays?

Tom: Yes, they are. This is Sydney, a city in Australia.

Mai: What’s it like?

Tom: It’s exciting with a lot of beaches.

Mai: What a beautiful place!

Tom: Yes, its beaches are very clean.

Mai: Wonderful. Oh, this is London. Isn't it raining? What bad weather!

Tom: Yes, it rains all the time. Can you see Big Ben?

Mai: Yeah... on the River Thames. It's a landmark of London.

Tom: It is. And this is Times Square in New York, crowded but interesting.

Mai: You're lucky to visit many places.

Tom: I am. What about your holidays?

Mai: Here are some photos of mine. This is…

Hướng dẫn dịch

Mai: Tom, đây có phải là những bức ảnh chụp ngày nghỉ của bạn không?

Tom: Đúng vậy. Đây là Sydney, một thành phố ở Úc.

Mai: Nó như thế nào?

Tom: Rất thú vị với rất nhiều bãi biển.

Mai: Thật là một nơi tuyệt đẹp!

Tom: Đúng vậy, những bãi biển của nó rất sạch.

Mai: Tuyệt vời. Ồ, đây là London. Trời không mưa phải không? Trông thời tiết thật tệ!

Tom: Đúng vậy, trời mưa suốt. Bạn có thấy Big Ben không?

Mai: Ừ ... trên sông Thames. Đó là một địa danh của London.

Tom: Đúng vậy. Còn đây là Quảng trường Thời đại ở New York, đông đúc nhưng thú vị.

Mai: Bạn thật may mắn khi được đến thăm nhiều nơi.

Tom: Đúng vậy. Còn bạn thì sao?

Mai: Đây là một số hình ảnh của tôi. Đây là…

2. Write the name of the cities in the correct place. Viết tên các thành phố vào đúng chỗ.

Đáp án

1 - New York

2 - London

3 - Sydney

3. Read the conversation again and match the cities with the adjectives describing them. Đọc lại đoạn hội thoại và nối các thành phố với các tính từ tương ứng.

Đáp án

1 - c, d

2 - a

3 - b, e

4. Match the cities with their landmark. Ghép các thành phố với địa danh của chúng.

Đáp án

1 - c

2 - d

3 - a

4 - b

5. Game: What the city is it? Trò chơi: Nó là thành phố nào?

A: What’s it like?

B: It has beautiful beaches.

C: Is it in Australia?

B: Yes, it is.

A: It’s Sydney.

B: Right.

Hướng dẫn dịch

A: Nó như thế nào?

B: Nó có những bãi biển đẹp.

C: Nó ở Úc phải không?

B: Đúng vậy.

A: Đó là Sydney.

B: Đúng vậy.

Gợi ý

A: What is it like?

B: It has a famous statue

A: Is it in the Us?

B: Yes, it is.

A: It's New York.

B: That's right. 

Decuong.vn